- Swedish

Den större delen av läderprodukter som säljs inom EU är importerade, främst från länder som inte alltid respekterar sociala, miljömässiga eller etiska normer.  Den image som läder har i allmänhetens ögon är villkorad av information om metoder och praxis på platser långt borta och som inte har någonting gemensamt med det som gäller för europeisk läderindustri. Läder som sådant lider av denna försämrade image.  

I detta sammanhang, föreslår de sociala parterna i europeisk läderindustri följande:

1. Konsumentens förtroende för läder som ett hållbart material måste byggas upp genom samordnade insatser i den europeiska leverantörskedjan av läder, där varje part i kedjan tar sin roll för att ett mångsidigt system ska kunna tillhandahållas.

2. Konsumenterna måste göras medvetna om europeiska läderföretags specifika värden för att kunna fatta välgrundade beslut. Europas lagsstiftning avseende veterinära/sanitära aspekter på hudar och skinn liksom djurrätt måste utredas vad gäller förmåga att fungera som grund i skapandet av ett garantisystem för god praxis.

3. Ett kvalificerat system för ursprungsmärkning av läderprodukter (produktens ursprung + lädrets ursprung) skulle ge konsumenter i Europa ett värdefullt verktyg för deras inköpsbeslut.

 4. Verkningar och innehåll i leveransavtalens klausuler vad gäller råvaror bör utvecklas och testas i värdekedjan, åtminstone upp till slakterierna.

 5. Metoder i tredje land som skulle kunna utgöra anledning till oro bör övervakas och leverantörsländer bör rangordnas för att ge europeiska aktörer vägledning om pålitligliga ursprung av hudar och skinn.

 6. Standardisering av ledningssystem för spårbarhet som garanterar skydd av kommersiell konfidentiell information, men med en rimlig insyn i värdekedjan vad gäller företagens sociala ansvar (CSR) bör utredas ytterligare.